DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəsmi elmi jurnalı


Dilçilik Araşdırmaları

Elmi-nəzəri jurnal
ISSN 2664-5432 (Print)

MÜNDƏRİCAT

DİL TARİXİ VƏ DİALEKTOLOGİYA

Qəzənfər Kazımov. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycan xalqının və ümumxalq Azərbaycan dilinin təşəkkülü......................4

Sərdar Zeynal. Nəriman Nərimanovun “Türk-Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf nəhvi” dərsliyi......................19

Xədicə Heydərova. İbn Mühənna lüğəti əsasında XIII əsr Azərbaycan türkcəsi vokalizminin təyini........................27

İlhami Cəfərsoy. Bibliyada Ararat dağı..........................34

Günay Cəfərova. Gəncə dialektində rema və tema zonası........................42

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TERMİNOLOGİYA

Sayalı Sadıqova. Terminoloji sistemdə nominasiya prosesinin aspektləri....................48

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TERMİNOLOGİYA

Aytən Bəylərova. Zoonimlərin konnotasiyası.................59

Fizuli Mustafayev. Kino dilində söz birləşməsi və cümlə................67

DİLİN FONETİK QURULUŞU VƏ TƏRCÜMƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Həbib Zərbəliyev. İndoneziya dilinin fonotaktik xüsusiyyətlər................79

Sultan Seyidova. Üslubi fonetika və onun tədqiqi məsələləri.........91

İlham Tahirov. Qədim ingilis dastanı “Beovulf”un Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqqında.........102

NƏZƏRİ DİLÇİLİK MƏSƏLƏLƏRİ

Nadir Məmmədli Linqvohüquqşünaslığın nəzəri aspektləri.........114

Mayıl B. Əsgərov. Sözün yaranma və mənimsənilmə mexanizminin linqvo-psixolojı şərhi.........121

Məsud Mahmudov. Süni intellektin linqvistik problemləri.........134

MÜQAYİSƏLİ DİLÇİLİK

Gültəkin Əliyeva. Azərbaycan və rus ədəbi dillərində əlavə söz və konstruksiya formalarının qrammatik münasibətləri.........142

Vüsalə Hümbətova. Metaforlaşma yolu ilə leksik-semantik sistemdə yeni dil vahidlərinin yaranması.........149

RESENZİYALAR

Sərdar Zeynal. Dil tarixinə yeni baxış.........156

ÖMÜR YOLU

İsmayıl Məmmədli-75..........161

Mayıl B. Əsgərov-60.........164

YENİ NƏŞRLƏR

İlahə Qurbanlı.Qazı Əbu Abdullah Məhəmməd bin Ömər əl-Vaqidinin ərəbcə yazdığı “Fütuhüş-şam” əsəri ana dilimizdə.........166

Qətibə Mahmudova.Çoxdilli danışıq kitabçası.........168

Baş Redaktordan

  Dilçilik araşdırmaları jurnalı akademik səviyyədə hazırlanan, yerli və beynəlxalq elmi heyət tərəfindən müsbət qiymətləndirilən Azərbaycan, rus və ingilis dillərində orijinal məqalələrin dərcini həyata keçirir. Müəlliflərin şəxsi maraqlarını ifadə edən və elmi bazası olmayan məqalələr qəbul edilmir. Jurnal: "Azərbaycan dilçiliyi", "Türkoloji dilçilik", "Nəzəri və tətbiqi dilçilik", "Tarixi və müqayisəli dilçilik", "Gənc dilçilər", "Ömür yolu", "Rəylər", "Yeni nəşrlər" adlı bölmələrdən ibarətdir. "Gənc dilçilər"bölməsində doktorant və dissertanların, elm yoluna qədəm qoyan gənc alimlərin məqalələri işıqlandırılır, "Yeni nəşrlər" bölməsində, əsasən İnstitut əməkdaşlarının dilçiliyin müxtəlif sahələrinə aid yeni çap olunan kitabları tanıdılır.

   Jurnalda həmçinin məşhur dilçi alimlərin ömür yolu, yubiley və anım günlərinə aid yazılar, xatirələr dərc olunur, əlamətdar tarixlər, konfrans, simpozium materialları və xüsusi günlər haqqında məlumatlar verilir.

   Jurnal  AMEA-nın Nizamnaməsi ilə təsdiq edilmiş, Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasının tövsiyə etdiyi elmi nəşrlərin siyahısına daxildir.